แพคเกจทัวร์ เชียงราย ดอยตุง – แม่สาย – สามเหลี่ยม – เชียงแสน 1 วัน

อัตรานี้รวม
สำหรับ 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,500 บาท
สำหรับ 6 ท่าน ราคาท่านละ 2,200 บาท
สำหรับ 9 ท่าน ราคาท่านละ 2,000 บาท
สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,350 บาท

อัตรานี้รวม

? ค่ารถ+น้ำมัน พร้อมคนขับ ? อาหารกลางวัน ? ค่าประกันชีวิต ? ค่าบัตรเข้าชมพระตำหนักดอยตุง ? ค่าบัตรเข้าชมหอฝิ่น อ.เชียงแสน ? ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน ? ค่า มัคคุเทศก์นำเที่ยว

? ค่าบัตรผ่านแดนชั่วคราวไทย-พม่า