แพคเกจทัวร์ เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน ถ้ำน้ำทะลุ ทะเลสาบ 500 ไร่ ถ้ำปะการัง ล่องแพ พายคายัค 4 วัน

อัตราค่าบริการ 5,200 บาท   

สำหรับคณะที่ระบุวันเดินทางเอง รับ – ส่งถึงบ้าน

จำนวน 5 ท่าน ราคาท่านละ 6,200 บาท
จำนวน 6 ท่าน ราคาท่านละ 5,900 บาท
จำนวน 7 ท่าน ราคาท่านละ 5,400 บาท
จำนวน 8 ท่าน ราคาท่านละ 5,200 อัตรานี้รวม
ค่ารถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ , เสื้อชูชีพ , ที่พักเรือนแพรเพลินไพร1คืน รีสอร์ท 1 คืน อาหาร 8 มื้อ , เรือนำเที่ยวและรับส่ง , ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ, เรือคายัคที่เรือนแพ อัตราค่าบริการ   3 วัน 2 คืน สำหรับคณะเดินทางมาเอง รถรับที่ สนามบิน หรือ บขส.สุราษฏร์
นัดเวลามาถึง 08.00-10.00

เดินทางตามวันที่ระบุ  ราคาท่านละ  4,600 บาท

ระบุวันเดินทางเอง
จำนวน 5 ท่าน  ราคาท่านละ  5,900 บาท
จำนวน 6 ท่าน  ราคาท่านละ  5,200 บาท
จำนวน 7 ท่าน  ราคาท่านละ 4,800 บาท
จำนวน 8 ท่าน  ราคาท่านละ  4,600 บาท
พักภูผาลำธาร เพิ่มท่านละ 600

บาท/ท่าน หมายเหตุ นำรถมาเอง นัดเจอที่ท่าเรือ หักค่ารถท้องถิ่นออก 490 บาทต่อท่าน อัตรานี้รวม ค่ารถปรับอากาศท้องถิ่นรับ-ส่ง เสื้อชูชีพ, ที่พักเรือนแพรเพลินไพร1คืน รีสอร์ท 1 คืน อาหาร 8 มื้อ , เรือนำเที่ยวและรับส่ง , ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ , เรือคายัคที่เรือนแพ หมายเหตุ               1.  เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 2.  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ

 ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน