แพคเกจทัวร์ เกาะเต่า – เกาะนางยวน 1 วัน กับเรือ ซีทราน ดิสคัฟเวอร์ร

รายละเอียด

07.00 น. รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (เกาะสมุย ) สู่ท่าเรือบางรักษ์ 08.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือสู่เกาะพะงัน และเกาะเต่า 09.30 น. เดินทางถึงเกาะเต่า 10.30 น. นำท่านไปยังเกาะนางยวน รับ-ส่งโดยเรือหางยาวไปชายหาดเกาะนางยวน สนุกสนานกับการเล่นน้ำชมปะการัง ขึ้นจุดชมวิว และพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด 12.00 น. กลับสู่ท่าเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ 13.30 น. สนุกสนานกับการดำผิดน้ำ ชมความงามของฝูงปลาหลากสี หลายชนิด รวมทั้งปะการังใต้ท้องทะเลที่อ่าวม่วง หรือ อ่าวกล้วยเถือน 14.30 น. กลับสู่ท่าเรือ รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย 15.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า สู่ท่าเรือบางรักษ์(เกาะสมุย) 17.30 น.  เรือเดินทางถึงท่าเรือเกาะสมุย พร้อมมีรถตู้ไปส่งที่โรงแรม

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ท่านละ       1,500    บาท
เด็กท่านละ            750     บาท (เด็กส่วนสูงระหว่าง 100 – 150 ซ.ม.)

อัตรานี้รวม

รถโดยสารรับ – ส่ง ท่าเรือ – โรงแรม , เรือเล็กรับ-ส่ง ระหว่างเรือ-เกาะ , อาหารว่าง เช้า บ่าย อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ , อุปกรณ์ดำผิวน้ำ , น้ำจืดสำหรับอาบบนเรือ , ประกันภัย (อุบัติเหตุ/ชีวิต) , ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ไกด์ท้องถิ่น

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของทางลูกค้า เป็นสำคัญ