แพคเกจทัวร์ เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน

แพคเกจทัวร์ สมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน (เริ่มที่สมุย) +

ทัวร์เกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน (3 วัน 2 คืน)

โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวพระใหญ่เกาะฟาน หาดเฉวง ช่องบุญตา เขาหมาแหงน หินตา หินยาย หาดละไม
น้ำตกหน้าเมือง ตลาดหน้าทอน ดำน้ำดูปะการังที่เกาะเต่า และเกาะนางยวน

รายละเอียดของการเดินทาง

วันแรก (กรุงเทพ-เกาะสมุย–เที่ยวรอบเกาะ)

 เช้า : ถึงท่าเรือเกาะสมุย นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าที่พักโรงแรมรีสอร์ทบนชายหาดทรายขาวสะอาด
ที่เรียงรายด้วยทิวมะพร้าวอันงดงาม ท้องฟ้าสีฟ้าคราม และน้ำทะเลใสสะอาด.. เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย..

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย สัมผัสชีวิตชาวเกาะที่บ่อผุด สักการะพระใหญ่เกาะ เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว ทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา–หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว จากนั้นนำท่านเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ตลาดหน้าทอน” เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ หลังอาหารกลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (เกาะเต่า–เกาะนางยวน)

บริการอาหารเช้า

เช้า : รับท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรมที่พัก ออกเดินทางโดยเรือ สปีดโบ๊ต จากท่าเรือบ่อผุดสู่เกาะเต่า ถึงเกาะเต่าสู่อ่าวผักบุ้ง
อ่าวเทียน พักผ่อนด้วยการดำน้ำดูปะการัง เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนสีสวยแหวกว่าย ดอกไม้ทะเล

 เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของเกาะนางยวน เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบาย ๆ
ให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบทบริเวณชายหาดสามเส้าของเกาะนางยวน ได้เวลาอำลาเกาะนางยวนด้วยความประทับใจ

 ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลับเข้าที่พัก

วันที่สาม (เกาะสมุย–กรุงเทพฯ)

 เช้า: รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบทภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาะสมุยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ กลับสู่กรุงเทพฯ.

อัตราค่าบริการ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

ผู้ใหญ่ ท่านละ

6,150 บาท /ท่าน

เด็ก ( 5- 12 ปี )

5,000 บาท /ท่าน

อัตรานี้รวม 

– ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ–ส่งสนามบินสมุย หรือท่าเทียบเรือ–โรงแรม – ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ – ค่าเรือท่องเที่ยวสปีดโบ๊ต ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า–เกาะนางยวน – ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ – ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ – ค่าบริการและอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ – ค่าที่พักรวมทั้งสิ้น 2 คืนอาทิเช่น  โรงแรม Rajapruek Samui Resort หาดท้องยาง ลิปะน้อย  โรงแรม Samui First House หาดเฉวง

 โรงแรม Grand Sea View หาดหน้าทอน

****ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ

ผู้ใหญ่ ชาวไทย ท่านละ

30 บาท / เด็ก ชาวไทย ท่านละ 15 บาท
ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ ท่านละ 100 บาท / เด็ก ชาวต่างชาติ ท่านละ 50 บาท

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จักคำนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

จอง แพคเกจ เกาะเต่า เกาะนางยวน โทร 02 758 5154 – 6