แพคเกจทัวร์ เกาะหมาก ตราด เกาะหมาก บุรี ฮัท Kooh Mak Buri Hut

อัตราค่าบริการท่านละ โดยเรือ สปี๊ดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที
บ้านสไตล์ อัฟริกัน (แอร์)

พักห้องละ 2 ท่าน 4,400 บาท
พักห้องละ 3 ท่าน 4,300 บาท

บ้านสไตล์อัฟริกัน (พัดลม)

พักห้องละ 2 ท่าน 4,200 บาท
พักห้องละ 3 ท่าน 4,100 บาท

บ้านสไตล์บาหลี (พัดลม) ห้องน้ำรวม

พักห้องละ 2 ท่าน 3,400 บาท
พักห้องละ 3 ท่าน 3,300 บาท

อัตราค่าบริการท่านละ

โดยเรือไม้นำเที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง (สำหรับคณะ 40 ท่านขึ้นไป)
บ้านสไตล์ อัฟริกัน (แอร์)
พักห้องละ 2 ท่าน 4,100 บาท
พักห้องละ 3 ท่าน 4,000 บาท

บ้านสไตล์อัฟริกัน (พัดลม)
พักห้องละ 2 ท่าน 3,900 บาท
พักห้องละ 3 ท่าน 3,800 บาท

บ้านสไตล์บาหลี (พัดลม) ห้องน้ำรวม

พักห้องละ 2 ท่าน 2,900 บาท
พักห้องละ 3 ท่าน 2,800 บาท

หมายเหตุ

ราคาเด็ก 1 – 3 ปี ไม่คิดค่าบริการ 3-9 ปี คิดราคา 50% 10 ขวบคิดเท่าผู้ใหญ่
อัตรานี้รวม ค่าเรือไป-กลับ,เรือนำเที่ยว,อาหารตามรายการ,ที่พัก 2 คืน

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ