แพคเกจทัวร์ เกาะสมุย – เกาะเต่า –เกาะนางยวน 3 วัน เริ่มต้นจากรุงเทพฯ seatrandiscovery ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่

  
  


ชมภาพแบบสไลด์

วันแรก  รอบเกาะสมุย 07.30 น.   รับจากท่าเรือเฟอร์รี่ หรือ สนามบินสมุย 08.30 น.   เดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะ แวะจุดชมวิว  เดินทางสู่หาดละไม นำท่านชม“หินตาหินยาย”มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกแห่งหนึ่ง เกาะสมุย พร้อมเลือกซื้อของฝาก  รับประทานอาหารเที่ยง (1)  ที่ร้านบิ๊กจิ๋วซีฟู้ดจากนั้นเดินทางนมัสการพระใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย 13.00 น.  รถตู้ส่งท่านยังที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย  18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (2)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง     Snorkeling  ( เกาะเต่า-เกาะนางยวน )  

06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า (3) 07:00 น.        รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก(สมุย) เดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์(เกาะสมุย) 08.00 น.        เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ออกเดินทางจากท่าเรือเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะพะงัน และ เกาะเต่า 09.30 น.        เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ เดินทางถึงเกาะเต่า 10.00 น.        ขึ้นเรือซีทราน เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเกาะนางยวน 10.30 น.        เรือซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ นำท่านไปยังเกาะนางยวน รับ – ส่ง โดยเรือหางยาวไปชายหาดเกาะนางยวนสนุกสนานกับการเล่นน้ำชมปะการัง ขึ้นจุดชมวิวพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด      12.00 น.        กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  (4)  บนเรือ 13.30 น.        สนุกสนานกับการ ดำน้ำผิวน้ำชมความงามของฝูงปลาหลากสี หลายชนิด รวมทั้งปะการังใต้ท้องทะเลที่อ่าวม่วงวงหรืออ่าวกล้วยเถื่อน 14.30 น.        กลับสู่เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย 15.30 น         ออกเดินทางจากท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า สู่ท่าเรือบางรักษ์ (เกาะสมุย) 17.30 น.        เรือเดินทางถึงท่าเรือ ( เกาะสมุย ) พร้อมมีรถตู้ไปส่งที่โรงแรม

18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น (5)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สาม        พักผ่อนตามอัธยาศัย 07.30 น.        รับประทานอาหารเช้า (6)

12.00 น.        Check Out ออกจากโรงแรม

หมายเหตุ เส้นทางและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
หรือเหตุสุดวิสัยทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ