แพคเกจทัวร์ เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ หินตาหินยาย เพิงหมาแหงน พระใหญ่เกาะฟาน ตลาดหน้าทอน

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 5,800 บาท
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยวเพิ่ม) ท่านละ 2,400 บาท
เด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 2,900 บาท
เด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 4,100 บาท

หมายเหตุ
รับจากสนามบิน,สถานีรถไฟ หรือสถานีรถปรับอากาศในสุราษฎร์ธานี เพิ่มท่านละ 400 บาท (เที่ยวเดียว )
และ เพิ่มท่านละ 800 บาท (ทั้งไปและกลับ)

อัตรานี้รวม
ค่าที่พักระดับ 2 คืน , อาหาร 6 มื้อ , รถรับ – ส่งสนามบิน/ท่าเรือ/โรงแรม , ค่าเรือนำเที่ยวตามรายการ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้บริการและอำนวยความสะดวก

ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 2 คืน อาทิ เช่น
-โรงแรม โกลเด้น แซนด์ -โรงแรมสยามลากูนน่า -โรงแรมแกรนด์ ซีวิว -โรงแรมเฟริส์ทเฮาส์
ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ เกาะสมุย กรุงเทพฯ ค่าภาษีสนามบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

****ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ท่านละ 200 บาท