แพคเกจทัวร์ เกาะกูดอ่าวพร้าวรีสอร์ท

แพคเกจทัวร์ เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท 3 วัน +

รหัส PKEAP 01

แพคเกจทัวร์ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน

รายการที่ 2  อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท 3 วัน 2 คืนวันแรก

09.30 น.        พร้อมกันที่ท่าเรือเกาะกูดคอรัลบีช แหลมศอก (22 กม.) 10.00 น.        เรือออกเดินทางสู่เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช 11.30 น.        ถึงที่พักเกาะกูดอ่าวพร้าวบีช 12.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น.        ลงเรือเดินทางไปน้ำตกคลองเจ้า 16.00 น.        รับประทานอาหารว่างที่รีสอร์ท

19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง 06.00 น.        รับกาแฟ 08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า 09.00 น.        ดำน้ำที่เกาะรัง 12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท 16.00 น.        รับประทานอาหารว่าง

19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม 06.00 น.        รับกาแฟ 07.00 น.        เตรียมเก็บสัมภาระ 08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า 09.00 น.        เรือออก เดินทางกลับ

10.15 น.        ถึงท่าเรือ จ.ตราด

   

Sea Breeze Hut
Sea View Hut
Garden View Hut
Garden Villa

1มกราคม – 31 ตุลาคม 2559

อัตราค่าบริการ : ต่อท่าน

ท่านละ

บ้านพักส่วนตัว (2-3ท่าน)
Sea Breeze Hut

6,700

บ้านพักแบบหมู่คณะ (4-6 ท่าน)
Sea View Hut

6,100

Garden View (2-3 ท่าน)

6,200

Garden Villa (2-3 ท่าน)

7,300

   
เด็กอายุ 4-10 ปี รับส่วนลด 25 % จากราคาผู้ใหญ่

25%

เด็กอายุ 1-3 ปี ฟรี ค่าบริการ

ฟรี

อัตรานี้รวม :

+ ที่พัก 2 คืน + เรือ Speedboat, ชูชีพ + อาหาร 6 มื้อ (อาหารว่าง 2 มื้อ) + เครื่องดื่ม (น้ำ) + ชา, กาแฟ, โอวัลติน, น้ำแข็ง (เฉพาะที่โรงอาหาร) + นำเที่ยวน้ำตก, ดำน้ำชมปะการัง + อุปกรณ์ดำน้ำ, เรือคยัค

+ ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท

หมายเหตุ : อัตรานี้ไม่รวม Vat 7 % และรายการนอกเหนือโปรแกรม

หมายเหตุ  

โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

เวลาและสถานที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน