แพคเกจทัวร์ อ่าวพังงา เช้า 1 วัน (พังงาเดย์ทริป) เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

รายการที่ 1 ล่องแคนู อ่าวพังงาเช้า 1 วัน (พังงาเดย์ทริป) ขั้นต่ำ 6 ท่าน หรือ จอยกรุ๊ป

08.30 – 08.50 น.

รับท่านจากโรงแรมในภูเก็ต มุ่งสู่ท่าเรืออ่าวปอ ซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะ ภูเก็ต ใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง

09.30-09.50 น. เดินทางจากท่าเรืออ่าวปอ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ “อ่าวพังงา” โดยเรือโดยสารขนาดใหญ่

10.30 น.เดินทางถึงเกาะพนัก, เกาะห้อง พร้อมกับมัคคุเทศก์ ผู้นำทาง และ เป็นไกด์พายเรือแคนู
11.00-12.30 น. ไกด์จะพาท่านสำรวจถํ้าทะเล หรือ ห้อง (Lagoon) สถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย ที่สวยงามและยังเป็นสถาน ที่มีความงดงาม ที่เราสามารถ ชมความเงียบสงัดของธรรมชาติ พบกับ ระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ของเขตป่าโกงกาง ที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ ป่าตามธรรมชาติ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือใหญ่ ซึ่งแม่ครัวได้จัดเตรียมไว้ให้
13.30-15.00 น.ไกด์ยังคงพาท่านสำรวจถํ้าทะเล หรือ ห้อง อีกแห่งหนึ่ง ต่อไป

15.00 น. เดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่ง
15.00-16.00 น. ไกด์จะพาท่านชมความงาม โดยพายเรือแคนูไปรอบๆเกาะ
17.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวปอ
17.30 น. กลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการท่านละ

ผู้ใหญ่ 2,900 บาท
เด็กอายุ 4 -12 ปี 1,500 บาท
ค่าบริการรวม รถรับ-ส่ง , ไกด์พายเรือแคนู , อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม หมายเหตุ เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน