แพคเกจทัวร์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน เริ่มการเดินทางที่หลวงพระบาง

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ –หลวงพระบ
าง ( – / – /เย็น ) 13.30 น. ยินดีต้อนรับท่านสู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ท่านที่สนามบินหลวงพระบาง ด้วยบริการอย่างอบอุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง

พาท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ แล้วเดินทางไปชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น งดงาม ชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า

พระธาตุหมากโม ชมวัดใหม่ หรือวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดนี้สร้างในปี พ.ศ.2337

ในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทธราช และเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางซึ่งเคยเป็นที่ประทับ

ของสมเด็จพระยอดแก้ว พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว ยามเย็นขึ้นสักการะพระธาตุพูส

อยู่บนเขาใจกลางเมือง ณ จุดชมวิวมองเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ชมอาทิตย์อัสดงสวยงาม

ยามค่ำ ไปเดินชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด บนถนนข้าวเหนียว ( ถนนศรีสว่างวงศ์ สายหลักของหลวงพระบาง )


วันที่สองของการเดินทาง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ( เช้า/เที่ยง/เย็น )

เชิญท่านร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบางตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1904 เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง เช่นเดียวกับพระแก้วมรกตของประเทศไทย)

แล้วเดินทางสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง

มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้า พื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลาย

สวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง และทิวทัศน์สองฟากฝั่งลำน้ำโขง มุ่งสู่ถ้ำติ่ง

ซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผา ริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่างในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระ และเคยมีพระพุทธรูปทองคำ เงิน นาก แต่ปัจจุบันเหลือเพียง

พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ หลังรับประทานอาหารกลางวัน ชมน้ำตกตาดกวางซี

ที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ร่มรื่นด้วยธรรมชาติพรรณไม้ เดินทางกลับเข้าเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อน หรือไปเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


วันที่สามของการเดินทาง หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ ( เช้า/เที่ยง/ – )

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อซึ่งมีชื่อเสียง ในการทำผ้าทอมือ ด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอที่นี่มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง อำลาหลวงพระบาง

ส่งท่านที่สนามบิน เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ