แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะอ่างทอง 1 วัน

แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะอ่างทอง 1 วัน +

07.30 รับจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 เรือสำราญ ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการอาหารเช้าบนเรือ

10:00 ถ

ึงเขตอุทยาน ขึ้น ชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ซึ่งท่านสามารถ มองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะเรียงรายอยู่บนพื้น ผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด

บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

12.30 รับประทานอาหารกลางวันแบบBuffet บนเรือ

13.30

ชมทะเลสาปน้ำเค็มสีเขียวมรกต หรือ “ ทะเลใน “ ณ. เกาะแม่เกาะ บ่าย พาท่านล่องเรือชมทัศนียภาพหมู่เกาะบริวารต่างๆที่มีลักษณะความแตกต่างทาง ธรรมชาติ

ก่อนอำลาหมู่เกาะอ่างทอง บริการน้ำส้มคั้นและอาหารว่าง

15.30 ออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย

17:00 ถึงท่าเรือหน้าทอน นำท่านส่งโรงแรม

 

อัตราค่าบริการ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

ผู้ใหญ่ ท่านละ

1,100 บาท /ท่าน

เด็ก ( 4- 11 ปี )

600 บาท /ท่าน

อัตรานี้รวม

รถรับ – ส่ง ไป กลับ ท่าเรือ – โรงแรม ค่าโดยสารเรือไป –กลับ ,ค่าเรือหางยาว อาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า – บ่าย ค่ามัคคุเทศก์บริการนำเที่ยวตลอดเส้นทาง

ประกันภัย , ชูชีพ , อุปกรณ์ดำน้ำ

****ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ

ผู้ใหญ่ ชาวไทย ท่านละ

40 บาท / เด็ก ชาวไทย ท่านละ 20 บาท
ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ ท่านละ 300 บาท / เด็ก ชาวต่างชาติ ท่านละ 150 บาท

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จักคำนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

จอง แพคเกจ หมู่เกาะอ่างทอง โทร 02 758 5154 – 6