แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน โดยเรือ Speed Boat

รายละเอียดการเดินทาง วันแรก

06.00-07.00 น. รับท่านจากที่พัก (ภูเก็ต) ออกเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ (กรณีพักที่จังหวัดภูเก็ต) 07.30-08.00 น. รับท่านจากที่พัก (เขาหลัก) ออกเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ (กรณีพักที่จังหวัดพังงา) 08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ สู่หมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ด้วยเรือสปีทโบ๊ท 10.00 น. เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน แวะเล่นน้ำดูปะการังที่เกาะ 9 (เกาะบางู) ชมความงามของแนวปะการังและฝูงปลาสวยงาม 11.30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) ท่านจะได้สัมผัสกับหินเรือใบ สัญลักษณ์แห่งสิมิลัน และ รองเท้าบู๊ท พักรับประทานอาหารกลางวันแบบไทยเซ็ทเมนูอันแสนอร่อย จากนั้นท่านสามารถเดินผจญภัย ชมความงามบนหินเรือใบ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 13.00 น. เดินทางไปยังเกาะ 7 (เกาะปายู) สัมผัสความงามของท้องทะเล ปลาสวยงามและความสมบูรณ์ของปะการัง ที่มีความหลากหลาย 14.00 น. ถึงที่ทำการอุทยานเกาะ 4 (เกาะเมียง) เช็คอิน และนำสัมภาระเก็บเข้าที่พัก 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำบนเกาะ หลังจากท่านรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย วันที่สอง 08.30 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้า (บนเกาะ) และเดินทางนำท่านเล่นน้ำ 1-2 จุด ด้วยเรือของอุทยาน 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บนเกาะ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 13.30 น. เดินทางนำท่านชมความงามใต้ท้องทะเล อีก 1-2 จุด ด้วยเรือของอุทยาน 16.30 น. เดินทางกลับถึงเกาะ 4 (เกาะเมียง) เพื่อให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ(บนเกาะ) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.30 น. นำท่านรับประทานอาหารเช้า (บนเกาะ) และเดินทางนำท่านเล่นน้ำ 1-2 จุด (ขึ้นอยู่กับไกด์และสภาพอากาศ) 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บนเกาะ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 14.00 น. เก็บสัมภาระพร้อมที่จะลงเรือ Speed Boat เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ 15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือทับละมุและเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : – โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและมาตราน้ำของแต่ละวัน

– โปรแกรมดูปูไก่บนเกาะเมียง(4) ในตอนกลางคืนทางอุทยานมีเจ้าหน้าที่บริการนำเที่ยวทุกวัน