แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน โดยเรือ Speed Boat


P R O M O T I O N ! !

  สำหรับผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ตั้งแต่ 11 ม.ค. – 31 มี.ค. 53

ราคาเพียงท่านละ 6,200 บาท

อัตรานี้รวม

ที่พัก 2 คืน , รถรับ –ส่ง โรงแรม – ท่าเรือ –โรงแรม, อาหาร 5 มื้อ (เช้า,กลางวัน,เย็น,เช้า,กลางวัน) อุปกรณ์ดำน้ำ , ค่าธรรมเนียม (ชาวไทย),ค่าเรือโดยสายไป-กลับ