แพคเกจทัวร์ สมุทรสงคราม ท่องอัมพวา สบายกรเป๋า 2 วัน 1 คืน พัก ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท

ค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ 1,000 บาท
เด็ก (อายุ 5 – 12 ปี) 700 บาท

ค่าบริการรวม

• ค่าที่พัก ค่าที่พัก (ห้องเรือนแถว พักห้องละ 3 – 4 ท่าน หากต้องการห้องเรือนไม้ เพิ่มอีกห้องละ 200 บาท / ห้อง / คืน) • อาหารใส่บาตร (ท่านละ 1 ชุด , สั่งเพิ่มชุดละ 25 บาท) • อาหาร 2 มื้อ • เรือชมหิ่งห้อยและเรือเที่ยวตอนกลางวัน พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว • แพคเกจนี้ไม่ จัดเป็น private group รีสอร์ทสามารถรวมลูกค้าหลายกลุ่มลงเรือลำเดียวกันได้

หมายเหตุ :

• แพคเกจนี้รับเฉพาะวันพฤหัสฯ – วันอาทิตย์ เท่านั้น

• ตลาดน้ำจะมีเฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น