แพคเกจทัวร์ ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก 2 วัน 1 คืน พัก พนาวัลย์ รีสอร์ท

อัตราค่าบริการท่านละ(สำหรับคณะ 4 ท่านขึ้นไป)
พัก พนาวัลย์ 1,350 บาท
พัก อิมพิเรียลภูแก้ว 1,600 บาท อัตรานี้รวม ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) / ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุ / เจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาว / ค่าประกันการเดินทาง / ค่าเรือยางล่องแก่ง / ค่าชูชีพ และหมวกกันน็อค / ค่าเครื่องดื่ม กาแฟสด / ค่ารถยนต์รับกลับจากล่องแก่ง สิ่งที่ควรนำไปด้วย ชุดเล่นน้ำ / ครีมทาผิว / ความพร้อมของร่างกายและใจเต็มร้อย / อื่นๆ ที่เห็นสมควร สิ่งที่ควรนำไป ชุดเล่นน้ำ/ครีมทาผิว/ความพร้อมของร่างกายและใจเต็มร้อย/อื่น ๆ ที่เห็นสมควร หมายเหตุ โปรแกรมนี้ ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของระดับน้ำในวันล่อง โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้ที่ว่ายน้ำได้ และ สามารถช่วยตัวเองได้ในทุกกรณี

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ลงล่องโดยเด็ดขาด