แพคเกจทัวร์ ลาว City Tour เวียงจันทน์ 1 วัน พระธาตุหลวง หอพระแก้ว ประตูชัย ตลาดจีน

อัตรานี้รวม

+ อาหาร มื้อกลางวัน 1 มื้อ + บริการน้ำดื่ม ของว่าง และผ้าเย็นบนรถ + นำเที่ยวตามรายการ + ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ + มัคคุเทศก์ท้องถิ่น + ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ตรวจคนเข้าเมือง + บริการมาตรฐาน อัตรานี้ไม่รวม    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ  – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล) – ค่าวีซ่าผ่านแดน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว : 1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง) 2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็ดอินสายการบินในประเทศ) ในกรณีขึ้นเครื่องบิน  การสำรองที่นั่ง -แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เบอร์โทร/แฟ็กซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

-สำเนาหน้าพาสสปอร์ต มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การยกเลิกการเดินทาง 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี 2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี 3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี