แพคเกจทัวร์ ลาว เมืองลาในเมืองลาว – ล่องเรือแม่น้ำโขง ( เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ) 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการ
15 – 20 ท่าน ๆ ละ            2,990  บาท 
21 – 30 ท่าน ๆ ละ            2,690  บาท
31 – 40 ท่าน ๆ ละ            2,490  บาท
41 ท่านขึ้นไป                   2,190ค่าบริการรวม

ค่าล่องเรือ 3 ประเทศ , ค่าที่พัก 1 คืน , ค่าเอกสาร ต.ม. ไทย – ต.ม. ลาว , ค่าอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม ค่าประกันอุบัติเหตุ ***  โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เอกสารที่ต้องใช้       
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ท่านละ 1 ใบ