แพคเกจทัวร์ ลาว หลวงพระบาง ไป กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน (PG)

รายละเอียดการเดินทาง :

 


วันแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง ( – /เที่ยง/เย็น )
08.00 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   09.30 น.ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 941 (09.30 น.–11.30 น.) “หลวงพระบาง” เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของลาว มีอายุกว่าหลายพันปีมาแล้ว และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง ในกลางศตวรรษที่ 14 แห่งคริสตศักราช และมีความ เจริญรุ่งเรืองที่สุดช่วงศตวรรษที่ 16-19 หลวงพระบาง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ได้ชื่อว่าเป็น ศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมลาว ในปี พ.ศ.2538 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ ให้เมืองหลวงพระบาง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในฐานะที่อนุรักษ์ความเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุด  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11.30 น.ถึงสนามบินหลวงพระบาง ต้อนรับท่านสู่เมืองมรดกโลก ที่ยังคงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่เรียบง่าย แต่มีแฝงด้วยมนต์เสน่ห์น่าประทับใจ 12.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ                    13.30 น.ชมวัดวิชุน วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้ถูกสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง เมื่อครั้งที่มีการอัญเชิญมาจากเมืองเวียงคำและมีเจดีย์ปทุม หรือพระธาตุ

ดอกบัวใหญ่ ซึ่งรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบางจึงเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม

14.30 น.ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมศิลปะล้านช้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

งดงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทอง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า

ไชยเชษฐาธิราช ท่านจะได้ชม สิมวัดเชียงทอง (อุโบสถ) ที่มีหลังคาแอ่นโค้งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ แบบหลวงพระบาง ภาพต้นทองขนาดใหญ่ ที่ผนังด้านหลังของอุโบสถ ประดับด้วยกระจกสีมีความ งดงามมาก วิหารน้อย  วิหารพระม่าน อูบมูง และโรงเมี้ยนโกศ หรือโรงเก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหา ชีวิตศรีสว่างวัฒนา ชมหน้าบัน และผนังด้านหน้าที่แกะสลักเรื่องรามเกียรติ์ โดยฝีมือ “เพียตัน” ช่างหลวง ประจำราชสำนัก

15.30 น.ชมวัดใหม่ หรือวัดใหม่สุวันนะพูมาราม วัดนี้สร้างในปี พ.ศ.2337 ในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทธราช

และเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยอดแก้ว พระสังฆราช องค์สุดท้ายของลาว

16.30 น.นำท่านขึ้นสักการะพระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาพูสี ใจกลางเมืองหลวงพระบาง พาท่านเดิน

ขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อสักการะพระธาตุจอมพูสี พระธาตุที่สำคัญที่สุดของหลวงพระบาง และเปรียบ เสมือนเป็นหลักเมืองของหลวงพระบางด้วย นอกจากนั้น บนยอดพูสียังเป็นจุดชมอาทิตย์อัสดง ชมวิว แม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน และชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้รอบด้านอีกด้วย 18.00 น.ยามเย็น เชิญท่านเดินเล่น ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด (Night Market) หรือ

“ถนนคนเดิน” บนถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีสว่างวงศ์) สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าหัตถกรรมของชาวเขา

เผ่าม้ง อาทิ ผ้าพันคอ ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้ากันเปื้อน ซึ่งผลิตจาก ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอต่างๆ เสื้อยืดที่ระลึก โคมไฟ และของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก อย่างจุใจ

19.00 น.รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร แล้วเดินทางสู่โรงแรม มโนลักษ์ หรือเทียบเท่า

เชิญท่านพักผ่อน หรือ ไปเดินเที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่สอง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก  (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้าตรู่ ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาต

เป็นแถวยาว ทั่วทุกถนนในหลวงพระบาง เชิญท่าน

ตักบาตรด้วยข้าวเหนียวขาว หรือขนมต่างๆที่แม่ค้า นำมาจำหน่าย แล้วพาท่านเดินชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวบ้าน 07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.เดินทางไปชม

พระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ตัวอาคารได้รับการออกแบบ ผสมผสานสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และลาว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิต ห้องรับแขก ของพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ห้องบรรทม ห้องเสวย ฯลฯ ซึ่งในแต่ละห้องมีการจัดแสดงสิ่งของ มีค่าและเครื่องใช้ต่างๆ ของเจ้ามหาชีวิต และขุนนางในสมัยก่อนในบริเวณพระราชวังหลวง ยังเป็นที่ ประดิษฐาน “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ศิลปะขอม ประกอบด้วยทองคำ 90% หนัก 54 กิโลกรัม บริเวณทางเข้าพระราชวังหลวง เป็นที่ตั้งของหอพระบาง แห่งใหม่ ที่มีความงดงาม ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

09.30 น.เดินทางสู่

บ้านซ่างไห ชมวิถีชีวิตชาวลาวลุ่มริมฝั่งโขง ที่มีชื่อเสียงในการทำเหล้า ด้วยการกลั่น แบบพื้นบ้านดั้งเดิม เชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

10.30 น.พาท่านล่องแม่น้ำโขง ด้วยเรือนำเที่ยวที่ปลอดภัย มุ่งส

ู่ถ้ำติ่งบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ชื่อถ้ำติ่ง นี้ มีที่มาจากการที่มีหินงอกหินย้อยอยู่มาก ถ้ำติ่งมีถ้ำบนและถ้ำล่าง ทั้งสองถ้ำมีพระพุทธรูปไม้ และ ปูนปั้นนับพันองค์ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ ต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นประจำ ตามประเพณีทุกปี 11.45 น.นั่งเรือ ล่องแม่น้ำโขง กลับสู่เมืองหลวงพระบางอีกครั้ง 12.30 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

14.00 น.เดินทางไปชม

น้ำตกตาดกวางซ ี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ห่างจากเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนสูงราว 70 เมตร ร่มรื่นด้วยธรรมชาติและพรรณไม้ต่างๆ บริเวณ ทางเดินเข้าสู่น้ำตก เป็นที่จำหน่ายของที่ระลึก และของใช้ที่ทำจากไม้ไผ่หลายชนิด

16.30 น.เดินทางกลับสู่หลวงพระบาง พาท่านชม

ร้านเครื่องเงิน โดยช่างฝีมือที่ผลิตเครื่องงานจากรุ่น บรรพบุรุษที่เป็นช่างประจำราชสำนัก ถ่ายทอดงานฝีมือ สู่รุ่นลูกหลาน แล้วพาท่านเข้าที่พักโรงแรมมโนลักษ์ หรือเทียบเท่า

18.00 น.รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

เชิญท่านพักผ่อน หรือ ไปเดินเที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ  (เช้า/เที่ยง/ – )
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.เดินทางสู่

บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวลื้อซึ่งมีชื่อเสียงในการทำผ้าทอมือ ด้วยกี่กระตุกแบบ ดั้งเดิมผ้าทอที่นี่มีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ฯลฯ 10.30 น.เดินทางกลับสู่หลวงพระบาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 11.30 น.อำลาหลวงพระบาง พาท่าน เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง 12.10 น.ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 942 (12.10 น.–14.15 น.)

14.15 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ