แพคเกจทัวร์ ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน อุบลราชธานี – สปป.ลาว – ปราสาทหินวัดภู – น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน– อุทยานบาเจียงจำปาสัก(ตาดผาส่วม) – ช่องเม็ก

อัตรานี้รวม

ค่ารถปรับอากาศ วีไอพี ตลอดการเดินทาง ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่าเข้าชสถานที่ตามระบุในรายการ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มบริการบนรถตลอดการเดินทาง ค่าอาหารตามระบุในรายการ ค่าศุลกากรไทย,ลาว ค่าตรวจคนเข้าเมืองไทย,ลาว

ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

ผู้ใหญ่    ชื่อ- นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี 1.ใบสูติบัตร จำนวน 2 แผ่น

2. รูป่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ