แพคเกจทัวร์ ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 2 คืน 3 วัน

อัตรานี้รวม ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 2 คืน , บริการอาหารตามรายการ , รถนำเที่ยว , ไกด์ท้องถิ่น , ค่าเข้าชมสถานที่ , น้ำดื่ม

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่าประมาณ 910 บาท/ท่าน , ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม ทุกชนิด , ค่าเสลี่ยง ประมาณ 800 บาท/ท่าน , ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ

สิ่งที่ควรเตรียมไป

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

การเตรียมเอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวหรือฟ้าเท่านั้น

( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการ