แพคเกจทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ/ท่าน

2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10-14 ท่าน

พักเดี่ยว

ไปเช้า-กลับเช้า/ไปเย็น-กลับเย็น

11,600.-

9,500.-

8,800.-

8,500.-

8,400.-

3,000.-

ไปเช้า-กลับเย็น

12,500.-

10,000.-

9,400.-

9,000.-

8,900.-

3,000.-

อัตรานี้รวม  ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 2 คืน , บริการอาหารตามรายการ , รถนำเที่ยว , ไกด์ท้องถิ่น , ค่าเข้าชมสถานที่ , น้ำดื่ม

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าภาษีสนามบินพม่าท่านละ 10 usd , ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

การเตรียมเอกสารการเดินทาง 

-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

-รูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นขาวหรือฟ้าเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้