แพคเกจทัวร์ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเลียม-อินทร์แขวน 4 วัน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม (L, D) 05.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรรภูมิ 07.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 3770 08.00 น. สนามบินมิงกาลาดอน (เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก) ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองพม่า และพิธีการศุลกากร วัดเจ้าดอจี หรือ วัดพระพุทธรูปหินอ่อน พระพุทธรูปหินอ่อนใหญ่ที่สุดในประเทศพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต สร้างและแกะสลักโดยช่างที่ดีที่สุดในมัณฑะเลย์ นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่นำหินที่เหลือจากการแกะสลักพระพุทธรูป และตะคุนได ช้างเผือก มีลักษณะถูกต้องตามหลักคชศาสตร์ 9 ประการซึ่งถือว่า เป็นช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า และหายากที่สุดในแถบอินโดจีนในปัจจุบันนี้ วัดเมียดเซดอร์ สถานที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ งดงามถูกหลักตามพุทธศิลป์คล้ายพระเจดีย์ที่วัดอนันดา เมืองมัณฑะเลย์ 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. สิเรียม อดีตเมืองหลวงของมอญ และเมืองหน้าด่านสำคัญปากแม่น้ำอิระวดี เคยเป็นเมืองท่าการค้าปากอ่าวเมาะตะมะตั้งแต่สมัยอาณานิคม อาคารบ้านเรือนก่อสร้างแบบยุโรป เจดีย์เยเลพญา องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่กลางแม่น้ำย่างกุ้ง มีพระพุทธรูปศิลปะพม่าที่มีความสำคัญและสวยงาม และยังเป็นสถานที่อยู่อาศัย ของปลาดุกยักษ์ 15.00 น. เดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง 17.00 น. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน… (Chart ium, Park Royal, Gurn Dorr Gei หรือ เทียบเท่า)……….. ( ย่างกุ้ง ) 18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สองของการเดินทาง ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน ( B , L , D )

07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น. เมืองหงสาวดี อาณาจักรมอญอันรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งมีหงส์ตัวเมียเกาะอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้ ซึ่งเป็นตำนาน และเป็นสัญลักษณ์ มาจนถึงทุกวันนี้ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา สถานที่เคารพบูชาของกษัตริย์มอญ , พม่าและไทยในอดีต เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ , พระเจ้าบุเรงนองของพม่า ตลอดจนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของกรุงศรีอยุธยา การสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุด ในเมืองหงสาวดี มองเห็นได้ไกลถึง 10 กิโลเมตรจากนอกเมือง พระราชวังบายิงนอง อดีตเป็นพระราชวังของ “พระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา” และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาไจ๊เที่ยว ดินแดนแห่งก้อนหินทอง 15.00 น. พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ เปรียบเหมือนพระเกศแก้ว จุฬามณีที่คนเกิดปีจอ ต้องมาสักการะ พระธาตุประจำปีเกิด ซึ่งพระธาตุแห่งนี้มีตำนานเล่ากันว่า ในศตวรรษที่ 11 มีกษัตริย์องค์หนึ่ง พระนามว่าพระเจ้าติสสะ ทรงเป็นโอรสของ ซอจี กับธิดาพญานาค วันหนึ่งมีฤาษีเฒ่านำพระเกศธาตุที่เก็บรักษาไว้ในมุ่นมวยผมของตนนานหลายร้อยปีมาถวาย โดยมีข้อแม้ว่า พระองค์ต้องหาก้อนหินที่รูปทรงสัณฐานคล้ายศีรษะของท่าน แล้วสร้างพระเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุเอาไว้บนหินก้อนนั้น ร้อนถึงตะจามิน (พระอินทร์) ราชาแห่งนัต ต้องลงมาช่วยงมหินก้อนนั้นขึ้นมาให้จากก้นทะเล จากนั้นพระเจ้าติสสะก็ใช้เรือบรรทุกก้อนหินลำเลียงขึ้นไปไว้บนยอดเขา เมื่อมาถึงที่หมาย เรือก็กลายเป็นหินไป 17.00 น. เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน Kyei Khito Hotel หรือเทียบเท่า ( ไจ๊ทิโย )

18.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สามของการเดินทาง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง (B , L , D )

06.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 07.00 น. เดินทางกลับเมืองหงสาวดี 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สร้างโดยพระเจ้าเม็งกะติปะ ในสมัยอาณาจักรมอญ ซึ่งชาวเมืองหงสาวดีเชื่อกันว่าเป็นพระรูปขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธุ์ปรินิพพาน วัดไจ๊ปุ่น ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะมอญปางมารวิชัยรวม 4 องค์ด้วยกันซึ่งหันหน้าไปทิศทั้ง 4 ตลาดโบอองซาน หรือตลาดสก็อต เป็นที่รวบรวมสินค้าจากทั่วประเทศ อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง อัญมณี เครื่องเขิน ฯลฯ 17.00 น. มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และเป็นศาสนสถานศักดิ์สูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพม่า อายุกว่า 2,500 ปี หุ้มด้วยทองคำหนักกว่า 60 ตัน ภายในองค์มหาเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุพระพุทธเจ้ารวมแปดเส้นด้วยกัน 19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 20.00 น. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (Chart ium, Park Royal, Gurn Dorr Gei หรือ เทียบเท่า) ……..( ย่างกุ้ง )

วันที่สี่ของการเดินทาง ย่างกุ้ง – กรุงเทพ ฯ (B)

05.30 น. เดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3771

10.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับมิรู้เลือน