แพคเกจทัวร์ ภูฏาน พาโร – ทิมพู – พูนักฮา – วังดิโปรดรัง 5 วัน 4 คืน

อัตราค่าบริการ 
ราคาผู้ใหญ่  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)   ท่านละ       52,500.-  บาท  (ตั้งแต่จำนวน  3-4 ท่านขึ้นไป)
ราคาผู้ใหญ่  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)   ท่านละ       55,400.-  บาท  (สำหรับจำนวน  2  ท่าน)
ราคาผู้ใหญ่  ท่านละ       56,500.-  บาท  (สำหรับจำนวน  1  ท่าน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   ท่านละ     4,900.-  บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้ และราคาตั๋วเครื่องบิน***

อัตรานี้รวม

-ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (Standard Room) -ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ (ดรุ๊กแอร์) -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม -ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม -ค่าวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศ US$ 20 (Single Entry) -ค่าภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ  และ พาโร -ค่า Development Fund ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว  US$ 10 -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น  (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม

-น้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน (แต่ไม่รวมในมื้ออาหาร)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน -ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์ฯลฯ -ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

-ค่าประกันภัย

หมายเหตุ

1.เนื่องจากโรงแรมที่ภูฏาน ไม่มีโรงแรมระดับ 3 ดาว , 4 ดาว , 5 ดาว  ส่วนใหญ่เป็นโรงแรม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน  (โรงแรมระดับหรูมีประมาณ 2-3 แห่ง ในภูฏาน ซึ่งราคาสูงมาก) โรงแรมในภูฏานไม่มีแอร์ ในห้องพัก มีแต่ฮีตเตอร์ 2. เนื่องจากรายการอาหารในภูฏาน มีไม่หลากหลาย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จึงเหมือนๆ กัน 3. การชำระค่าทัวร์ต้องชำระค่าทัวร์ก่อนเดินทาง 15 วัน ก่อนเดินทาง  เพื่อทางรัฐบาลภูฏาน จะออกเอกสารวีซ่าให้ 4. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับค่าโดยสาร ของสายการบิน 5. ราคาดังกล่าวจะต้องออกตั๋ว DRUK AIR ที่ภูฏาน 6. การจองตั๋ว Druk Air จะต้องออกตั๋วภายใน 24 ชั่วโมง ตั๋วออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

หรือ Refund ตั๋วได้

-สำเนาหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน