แพคเกจทัวร์ ภูฏาน พาโร – ทิมพู – พูนักฮา – วังดิโปรดรัง 5 วัน 4 คืน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู 04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายบินดรุ๊กแอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 05.50 น. เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 121 สายการบินเดียวที่ สามารถนำท่านเดินทางสู่ภูฏาน 07.00 น. เดินทางถึงเมืองกัลกัตตาประเทศอินเดีย เพื่อส่งและรับผู้โดยสารอื่นๆ 07.40 น. เดินทางต่อสู่ประเทศภูฏาน 09.10 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสู 2,200 เมตร เหนือ ระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ท่านจะพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและล่าม คนไทย ให้การต้อนรับที่สนามบิน 10.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็น หอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระ บฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ 12.00 น. ชม พาโร ริงปุง ซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับ ดรุง งาวัง นัมเกล ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง “The Little Buddha” 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. ชมคิชุลากัง (Kyichu Lhakhang) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเตน เกมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบต เป็นหนึ่งใน 2 วัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศภูฏาน อีกวัดตั้งอยู่ที่เมืองปุมทัง คือ จัมเบ้ลากัง (Jambey Lhakhang) 15.00 น. เดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทางประมาณ 65 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 17.00 น. เดินทางถึงเมืองทิมพูที่ระดับความสูง 2,400 เมตร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพุนโชเพลรี (Hotel Phuntsho Pelri) 18.00 น. นำท่านเดินเล่นในตัวเมืองทิมพู ท่านจะรู้สึกได้ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณี ดั้งเดิม และความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการ แต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิต ของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่ จะแต่งกาย ด้วยชุด ประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) ท่านสามารถจับจ่ายซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับ เงิน ภาพพระบฏ (Thangka) หนังสือได้ที่นี่ 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง ทิมพู

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.30 น. นำท่านเดินเล่นใน ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend market) ซึ่งจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตร และของที่ระลึก 09.30 น. ชมโรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) เป็นสถาบันที่สอน งานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี ซึ่งท่านจะเห็นเด็กนักเรียนกำลังประดิษฐ์ งานศิลปะ แขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น และการวาดภาพพระบฏ 10.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ (Textile Museum) สร้างขึ้นในปี 2001 โดยราชินีองค์ที่ 4 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งจัดแสดงผ้าทอ และชุดประจำชาติภูฏานในภูมิภาคต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้มาจาก เชื้อพระวงค์ภูฏาน 11.30 น. ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตรา ไปรษณี ยากร ที่งดงามของภูฏาน ที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่ ภูฏานจัดเป็นประเทศ “เจ้าแห่งสแตมป์” แห่งหนึ่งของโลก สแตมป์ของภูฏานมีให้เลือกในหลายรูป แบบและราคา ทั้งรูปวิวทิว ทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซ็อง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. ชม การยิงธนู (Archery) ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศภูฏาน 15.00 น. ชมทาชิโชซ็อง (Tashichho Dzong) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1962 ปัจจุบันป้อมปราการ แห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงาน ของกษัตริย์ สถานที่ทำการ ของกระทรวงต่างๆ และ วัด รวมทั้ง เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช 16.00 น. ชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่าทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดู ได้ยากมาก และชมซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม ของหุบเขา เมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ 17.00 น. ชมเมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูป ที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดำริของ พระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 เพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลก 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง ทิมพู- พูนักฮา – วังดิ

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และ Check out ออกจากโรงแรม 08.30 น. เดินทางสู่เมืองวังดิ (Wangdi) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร และ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะโดโจล่า (Dochu La) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที จากตัวเมืองทิมพู ในวันที่อากาศดี ท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงกังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร นอกจากนี้ท่านจะได้ชม 108 สถูปที่สร้างโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงค์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่พระสวามี และ บุตรชาย ชนะสงคราม และเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย ในปี 2003 และ ณ ที่นี้ท่านจะมี โอกาสได้แขวนธงคาถาเพื่อความเป็นศิริมงคล 11.00 น. เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่เมืองพูนักฮา (Punakha) ซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 12.30 น. เดินทางถึงเมืองพูนักฮาที่ระดับความสูง 1,300 เมตร และรับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. ชมพูนักฮาซ็อง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองพูนักฮา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับ ดรุง งาวัง นัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และแม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของ พระสังฆราช ป้อมปราการถูก ทำลาย หลายครั้ง จากไฟใหม้และภัยธรรมชาติแต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง 15.00 น. นำท่านเดินเล่นบนสะพานแขวนริมแม่น้ำ 16.00 น. เดินทางต่อสู่เมืองวังดิ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 17.00 น. เดินทางถึงเมืองวังดิที่ระดับความสูง 1,300 เมตร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมคิชุ (Kichu Resort) 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง วังดิ – ทิมพู – พาโร

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และ Check out ออกจากโรงแรม 09.00 น. ชมวังดิซ็อง (Wangdi Dzong) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนสันเขา 10.00 น. เดินทางสู่เมืองทิมพู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. 13.00 น. เดินทางถึงเมืองทิมพู และรับประทานอาหารกลางวัน 14.30 น. เดินทางสู่เมืองพาโร ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมวัดตัมชุ (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด 16.30 น. เดินทางถึงเมืองพาโร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมกังเต้พาเลส (Hotel Gantey Palace) 17.00 น. ชมดรุกเกลซอง (Drukgel Dzong) สร้างขึ้นในปี 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล เป็นที่ระลึกถึงชัยชนะ ที่ภูฏานมีต่อทิเบต ป้อมปราการนี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครอง จนถึงปีค.ศ. 1951 จึงเกิดไฟไหม้เนื่องจากเปลวไฟจากตะเกียงน้ำมัน ถ้าอากาศดี ระหว่าง ทางท่านจะได้เห็นวิวของยอดเขาจุมโมลารี (Mt. Jhomolhari) ซึ่งสูงถึง 7,300 เมตร หนึ่งในบรรดายอดเขาสูงของประเทศภูฏาน 18.00 น. นำท่านเดินเล่นในตัวเมืองพาโร 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง พาโร

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และ Check out ออกจากโรงแรม 07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินพาโรเพื่อ Check in 08.30 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB120

13.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ