แพคเกจทัวร์ ภูฏาน พาโร – ทิมพู – พูนักฮา – วังดิโปรดรัง 5 วัน 4 คืน

อัตราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่  ท่านละ (สำหรับ 3-4 ท่าน/ พัก 2 ท่านต่อห้อง)   58,500.-บาท 
ผู้ใหญ่  ท่านละ (สำหรับ 2 ท่าน /พัก 2 ท่านต่อห้อง)      62,400.-บาท 
ผู้ใหญ่  ท่านละ (สำหรับ 1 ท่าน)                                   64,000.-บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                                             7,000.-บาท               

อัตรานี้รวม

-ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (Standard Room) -ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม -ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม -ค่าวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศ US$ 20 (Single Entry) -ค่าภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ  และ พาโร -ค่า Development Fund ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น  (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม

-น้ำดื่มวันละ 1 ขวด (แต่ไม่รวมในมื้ออาหาร)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน -ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์ฯลฯ -ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

-ค่าประกันภัย

หมายเหตุ
โรงแรมที่ภูฏานส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน 

(โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว  มีประมาณ 2-3 แห่ง ในภูฏาน ซึ่งราคาสูงมาก) โรงแรมในภูฏานไม่มีแอร์ ในห้องพัก มีแต่ฮีตเตอร์ – เนื่องจากรายการอาหารในภูฏาน มีไม่หลากหลาย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จึงเหมือนๆ กัน – การชำระค่าทัวร์ต้องชำระค่าทัวร์ก่อนเดินทาง 15 วัน ก่อนเดินทาง  เพื่อทางรัฐบาลภูฏาน จะออกเอกสารวีซ่าให้ – ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับค่าโดยสาร ของสายการบิน – ราคาดังกล่าวจะต้องออกตั๋ว DRUK AIR ที่ภูฏาน – การจองตั๋ว Druk Air จะต้องออกตั๋วภายใน 24 ชั่วโมง ตั๋วออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

หรือ Refund ตั๋วได้

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่า

-สำเนาหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน