แพคเกจทัวร์ พายคายัค กระบี่ เกาะห้อง อ่าวท่าเลน

แพคเกจทัวร์ พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน เต็มวัน หรือ ครึ่งวัน +

อ่าวท่าเลน

ตั้งอยู่ตำบลเขาทอง ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดกระบี่ อ่าวท่าเลนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมง ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 30 กิโลเมตร ที่ท่าเลนเหมาะสำหรับการพายคายัค เพราะเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มาก ผืนใหญ่อยู่กลางทะเลใน เส้นทางการพายคายัคที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามหุบเขาหินปูน ผ่านแคนยอน

ชมประติมากรรมธรรมชาติที่สร้างเส้นทางไว้อย่างลงตัว

โปรแกรม พายเรือคายัคอ่าวท่าเลนเต็มวัน

08.00น. รถรับจากที่พัก ในเมือง กระบี่ หรือ บริเวณ อ่าวพระนาง เดินทางสู่ท่าเรือ 08.30น. ถึงท่าเรือ ฟังคำแนะนำ และวิธีการพายที่ถูกต้อง ปลอดภัย 08.45น. ออกเดินทางจากท่าเรือ สู่ป่าโกงกาง 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ( กรณีที่ท่านจองรายการรวมอาหารกลางวัน) 13.00น. สัมผัสธรรมชาติอันแปกตา บริเวณหุบเขาหินปูน 16.00น. เดินทางกลับท่าเรือ

17.00น. เดินทางถึงที่พักของท่าน

อัตราค่าบริการ มี 2 เที่ยว คือ ช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย ขึ้นอยู่กับ น้ำขึ้น-น้ำลง

** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

1 มกราคม 2558 – 31 ตุลาคม 2559

รายการ

ผู้ใหญ่

เด็ก ต่ำกว่า 11 ปี

พายคายัค ครึ่งวัน อ่าวท่าเลน

850

650

พายคายัค ครึ่งวัน อ่าวท่าเลน + อาหารกลางวัน

1,000

800

พายคายัค เต็มวัน อ่าวท่าเลน

1,400

1,100

อัตรานี้รวม รถรับ-ส่งน้ำดื่ม ,มัคคุเทศก์ ,ประกันอุบัติเหตุ ( อาหารกลางวัน ,ผลไม้, กรณี สำรอง รายการที่รวมอาหาร)

จอง แพคเกจ พายคายัค อ่าวท่าเลนโทร 02 758 5154 – 6