แพคเกจทัวร์ พัทยา เกาะล้าน

แพคเกจทัวร์ พัทยา – เกาะล้าน 3 วัน 2 คืน +


  

กำหนดการ ทุกวัน  1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

วันแรก

06.30 -08.30 น. รับท่านจากที่พัก (กรุงเทพฯ ) – มุ่งหน้าสู่พัทยา

10.30 น. นำท่านสู่ เกาะล้าน โดยเรือสปีดโบ๊ท รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู้ด หลังอาหารกลางวัน

พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาด 15.00 น. เดินทางสู่ฝั่งพัทยา 17.30 น. นำท่านไปยังที่พักในเมืองพัทยา รับประทานอาหารเย็นอิสระ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ)

นำท่านชม อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์

หลังจบการแสดง ท่านสามารถ ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เมืองพัทยา (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ) หรือ  นำท่านกลับที่พัก

วันที่สอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.30 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม เดินทางสู่ สวนเสือศรีราชา

12.00 น. เดินทางกลับที่พัก , อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม , อิสระช้อปปิ้ง ถึงเวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางกลับจากพัทยา สู่ กรุงเทพฯ คือ  17.30 น.

อัตราค่าบริการท่านละ

ระดับโรงแรม

ชื่อ

พัก 1 ท่าน

พัก 2 ท่าน

พัก 3 ท่าน

Wind Mill Resort

5,100 x1

3,900 x2

3,900 x3

Century

5,100 x1

3,900 x2

3,900 x3

Town In Town

5,300 x1

4,000 x2

4,000 x3

Tune Hotel

5,800 x1

4,300 x2

4,300 x3

Welcome Plaza

5,800 x1

4,300 x2

4,300 x3

Pattaya Centre

6,300 x1

4,500 x2

4,500 x3

Mark Land

6,300 x1

4,500 x2

4,500 x3

Mike Beach

6,500 x1

4,600 x2

4,600 x3

Manita Boutique

6,700 x1

4,700 x2

4,700 x3

Baron beach

7,000 x1

4,900 x2

4,900 x3

Hotel Vista

7,000 x1

4,900 x2

4,900 x3

อัตราสำหรับเด็ก
– เด็กอายุ 1-6 ปี หรือส่วนสูง ไม่เกิน 90 ซม.ฟรี แต่คิดค่าเข้าชม คาบาเรต์โชว์ เพิ่มในอัตราผู้ใหญ่
– เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง รับส่วนลด 25% จากค่าบริการ

จอง แพคเกจ เกาะล้าน โทร 02 758 5154 – 6

อัตรานี้รวม

ค่ารถเดินทางไปกลับ(จอยน์รถตู้) , ค่าเรือสปีดโบ๊ท(จอยน์กรุ๊ป) , อาหารกลางวัน 1 มื้อ , บัตรเข้าชมอัลคาร์ซ่าร์ คาบาเร่ต์ ,บัตรเข้าชมสวนเสือศรีราชา ,ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ไกด์นำเที่ยว (ภาษา ไทย /อังกฤษ) หมายเหต
– อัตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณี เดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่อง
– กระเป๋าของผู้เดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 10 กิโลกรัม หากเกินชาร์จ 200 บาท/ชิ้น