แพคเกจทัวร์ ปักกิ่ง Under Water World – โชว์กายกรรมหรรษา กำแพงเมืองจีน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง –หอฟ้าเทียนถาน
05.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S ประตูหมายเลข 9 สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน 07.35 น. เดินทางบินตรงสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบิน UL888 (บริการอาหารบนเครื่อง) 13.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ในพิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีสัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสุริยะ จากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธี กรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาล ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ CHANGFENG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สองของการเดินทาง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสู่เดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดใน โลกสัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์วีรชนศาลประชาคมหอระลึกประธานเหมา เจ๋อตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคาร เครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้องชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษา โรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้วพร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ “พระราชวังฤดูร้อน”จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็นคุกคุมขังพระจักรพรรดิกวางสู หลังจากที่จักรพรรดิกวางสู ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระนาง ทำการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ คังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ที่เรียกว่า “หอหยก” ก็ยังถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาว นี้ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพดอกไม้ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างในวรรณกรรม เรื่องราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพที่วาดขึ้นอย่างสั่วๆ เพราะ แต่ละภาพนั้นมีเรื่องราวในตนเองทั้งสิ้น ชมความงามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ก่อนเดินทางสู่ภัตตาคาร นำท่านชม โรงงานไข่มุกน้ำจืด พื่อชมวิธีการเพาะเลี้ยงและการสาธิตวิธีการแกะหอยมุก และชมความงามของไข่มุก ที่มีความงามไม่แพ้ไข่มุกที่ใด ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับดั่งเดิมแบบจีน สุดแสนอลังการทั้งแสงสี

ตระการตา พักที่ CHANGFENG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สามของการเดินทาง กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง -ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง – สุกี้มองโกเลีย เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเยี่ยมชม “โรงงานผลิตหยก” ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน นำท่านสู่จุดชมวิวบน กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลียรสเด็ด หลังจากอาหารมื้อเที่ยงระหว่างขากลับ นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟ ไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นฉากประวัติศาสน์รวบรวมเรื่องราวระยะเวลา 276 ปี ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์หมิง รวมถึงผู้ที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านสู่ย่าน ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง เป็นถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, นาฬิกา, รองเท้า สินค้าตามฤดูกาลของกรุงปักกิ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก

พักที่ CHANGFENG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ของการเดินทาง วัดลามะ – สัตว์โลกใต้น้ำ – ตลาดรัสเซียเก่า เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม พระราชวังหย่งเหอกง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ องค์ชายสี่หรือจักพรรดิ์หย่งเจิ้น แห่งราชวงศ์ชิงที่ผู้โด่งดัง ต่อมาได้ยกให้เป็นวัดลามะ ท่านจะได้ชมพระพุทธรูปยืนที่ทำจากไม้จันทน์ต้นเดียว ซึ่งมีความสูงถึง 26 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร เป็น พระไม้ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งองค์ดาไลลามะแห่งธิเบตนำมาจากเนปาล และได้มอบให้เป็นบรรดาการ แด่จักรพรรดิหย่งเจิ้น หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมชีวิตโลกใต้น้ำ ที่ Under Water World ชมสัตว์น้ำนานาชนิด ที่หาดูยาก มีนกเพนกวินหลายชนิด ปลาทะเลหลากหลาย ให้ท่านอิสระชมความงามใต้ท้องทะเลจำลองนำท่าน ชิมชากังฟูจีน ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองปักกิ่ง ที่เชื่อว่ากินแล้วจะช่วยรักษาและบรรเทาอาการป่วยของโรคได้หลายชนิด กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ พร้อมชิมไวน์แดง หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซียเก่า ซึ่งร้านค้าจะมีเยอะกว่า ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมอย่างจุใจ ก่อนรับประทานอาหารค่ำ นำท่านชมโรงงานผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของเมืองปักกิ่ง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน อาทิ ผ้าห่มไหม หลังจากนั้นเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ CHANGFENG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้าของการเดินทาง ตลาดรัสเซียใหม่ – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซียใหม่ เพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของที่ระลึก เป็นต้นหลังจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่สนามบิน 14.40 น. อำลานครหลวงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL889 (บริการอาหารบนเครื่อง)

18.45 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…….