แพคเกจทัวร์ ทัวร์มาเลเซีัย เก็นติ้งฯ – คาเมรอน 3 วัน 2 คืน เริ่มที่หาดใหญ

อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ  4,500 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500อัตรานี้รวม

-รถปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถคอยให้บริการ -อาหารตามที่ระบุในรายการ 7 มื้อ -ค่าห้องพักพักห้องละ 2 ท่าน 2 คืน -ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์) อัตรานี้ไม่รวม – อาหาร+ เครื่องดื่มที่เรียกเอง – ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น บัตรสวนสนุกและโชว์ต่างๆ บนเก็นติ้ง

ค่าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง