แพคเกจทัวร์ ทะเลตรัง 2 วัน พักเมืองตรัง

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป

ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 1,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ท่านละ 2,400 บาท
เด็ก(3-12 ขวบ) ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ท่านละ 1,300 บาท

อัตรานี้รวม

ค่าทัวร์ , ที่พัก 1 คืน ( โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา / Superior Room ) อาหาร 3 มื้อ ( เช้า 1 , กลางวัน 1 , ค่ำ 1 ) , อาหารว่าง , ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , มัคคุเทศก์ , ประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

กรณีชาวต่างชาติจ่ายค่าอุทยานเพิ่ม ท่านละ 200 บาท หากลูกค้าเดินทางไปท่าเรือเอง ลดท่านละ 100 บาท

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม