แพคเกจทัวร์ ตะรุเตา หลีเป๊ะ เกาะดง หินซ้อน อาดัง ราวี เกาะไข่ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง 4 วัน สตูล

อัตราค่าบริการ

พัก บันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ระดับ 4 ดาว ของเกาะหลีเป๊ะ

พัดลมเรือนแถว พัก 2 ท่าน ท่านละ 5,490 บาท
Family เรือนแถวพัดลม 4 ท่าน พัก 4 ท่าน ท่านละ 5,290 บาท
แอร์เรือนแถว พัก 2 ท่าน ท่านละ 5,790 บาท
Family บังกะโลแอร์ 4 ท่าน พัก 4 ท่าน ท่านละ 5,890 บาท
Superior บังกะโล พัก 2 ท่าน ท่านละ 6,290 บาท
เสริม พัก 3 ท่าน ท่านละ 5,790 บาท
Deluxe บังกะโล พัก 2 ท่าน ท่านละ 6,590 บาท
เสริม พัก 3 ท่าน ท่านละ 6,090 บาท

หมายเหตุ

1. วันธรรมดา อาหาร 7 มื้อ 2. เทศกาลสงกรานต์ อาหาร 9 มื้อ เพิ่มท่านละ 400 บาท 3. เทศกาลวันปิยะ แรงงาน อาหาร 9 มื้อ เพิ่มท่านละ 200 บาท

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไป:

1. ชุดสวมใส่สบาย 2. ชุดเล่นน้ำ 3. รองเท้ากระชับสำหรับเดินป่า 4. รองเท้าแตะ 5. หมวกกันแดด 6. ครีมกันแดด 7. ผ้าขนหนูผืนเล็กซับเหงื่อ 8. ไฟฉาย 9. เสื้อแจ๊คแก๊ต

จุดนัดหมาย

1. รถออกจากหน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เวลา 18.00 น. 2. รถรับจากบิ๊กซีพระราม 2 รอหน้าร้านหมูกะทะ เวลา 1900 – 19.30 น.

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ สำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท/ท่าน 2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ

หมายเหตุ 1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวม ทั้งเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ

หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดจะขอค่าบริการคืน