แพคเกจทัวร์ จิ่วไจ้โกว – หวงหลง 4 วัน 3 คืน (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

โรงแรม 4 ดาว (บาท/ท่าน) Kangba Noble Manor Hotel หรือเทียบเท่า
1 – 30 กันยายน 29,000 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 3,600 บาท
1 – 31 ตุลาคม 31,000 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 4,600 บาท
1 – 30 พฤศจิกายน โปรดสอบถาม

โรงแรม 5 ดาว (บาท/ท่าน) Sheration Hotel หรือเทียบเท่า

1 – 30 กันยายน 36,000 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 9,800 บาท
1 – 31 ตุลาคม 38,000 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000 บาท
1 – 30 พฤศจิกายน โปรดสอบถาม

ค่าบริการนี้รวม

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (visa on arrival) – รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม – สถานที่เที่ยวตามที่ระบุ – อาหาร 11 มื้อ – โรงแรมที่พัก 3 คืน – ค่าบัตรผ่านและค่ารถเข้าชมอุทยานทุกแห่ง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมภาษีสนามบิน – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ – ค่าทิปไกด์และคนขับรถ หมายเหตุ – ราคาดังกล่าวใช้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และตามเงื่อนช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น – หากท่านต้องการเดินทางโดยการบินไทยต้องเพิ่มค่าโรงแรมในเมืองเฉิงตูอีก 2 คืน (ค้างคืนที่เดินทางไปถึงและค้างคืน ก่อนเดินทางกลับ)ราคาประมาณ 2,500 บาท

ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เลือก