แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี 3 วัน

แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี 3 วัน +

รหัส PKWJUN 03

กำหนดการ ทุกวัน 

1 มิถุนายน 2558 –

31 ตุลาคม 2559

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง

06.00 น. รับท่านจากจุดนัดพบ เดินทางสู่ จ กาญจนบุรี

09.00 น.ถึงกาญจนบุรี ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม และสุสานทหารพันธมิตร และ เที่ยวชมชมสะพานข้ามแม่น้ำแควที่โด่งดังทั่วโลก

12.00 น. ลงเรือหางยาว จากท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง ริเวอร์แควจังเกิลราฟท์ เช็คอินแล้วรับประทานอาหารกลางวัน

14.45 น. เดินทางต่อไปโดยเรือ เพื่อชมอนุสรณ์ช่องเขาขาด

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น แล้วชมการแสดงของชาวมอญ ประมาณ 45 นาที พักแรมที่ ริเวอรืแควจังเกิล ราฟท์

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. อาหารเช้า แบบอเมริกัน

08.30 น. ชมหมู่บ้านมอญใกล้ที่พัก

12.00 น. อาหารกลางวัน

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พักแรมที่ ริเวอร์แควจังเกิล ราฟท์

วันที่สามของการเดินทาง

07.00 น. อาหารเช้า แบบอเมริกัน แล้วใช้เวลาตามอัธยาศัย

11.00 น. เช็คเอาท์ และรับประทานอาหารกลางวันที่ ท่าเรือ

13.00 นั่งรถไฟชมทัศนียภาพบน ทางรถไฟสายมรณะ ผ่านชมทิวทัศน์ข้างทาง

14.20 น. เปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศ เดินทางกลับ

18.00 น. ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ส่งท่าน ณ จุดนัดหมาย

ผู้ใหญ่ 6,200 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 3-12 ปี 4,730 บาท/ท่าน
กรณีพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,400 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม – ที่พักริเวอร์ แควจังเกิลราฟท์ – มื้ออาหารตามที่ระบ – ค่าเข้าชม และนำเที่ยวตามที่ระบุ – มัคคุเทศก์ ภาษาไทย / อังกฤษ – รถ รับ ส่ง โรงแรมที่พัก