แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี แพผาผึ้ง 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการท่านละ     3,700อัตรานี้รวม

ที่พัก 2 คืน พัก 2-3 ท่าน พร้อมอาหาร 7  มื้อ หมายเหตุ 1. ไปรถยนต์กลับรถยนต์ 3 วัน 2 คืน อาหาร 10 มื้อ เพิ่มท่านละ 1,400 บาท 2.  อภินันทนาการ น้ำแข็ง น้ำเปล่า ในระหว่างรับประทานอาหารทุกมื้อ 3.  ราคาเด็กอายุ 5 -11 ปี ลดลง 300 บาท / ท่าน

4.  โปรแกรมหรือรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บางกรณี