แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี สวนไทรโยค + แพผาผึ้ง 3 วัน

อัตราค่าบริการท่านละ

Gold Package ท่านละ 4,900 บาท
รวม ที่พัก 2 คืน ( 3-5 ท่าน/ห้อง)สามารถเลือกห้องพักได้ , อาหาร 10 มื้อ ,ไปรถยนต์กลับรถยนต์ นำเที่ยวตามรายการ

Silver Package ท่านละ 4,500 บาท
รวม ที่พัก 2 คืน พักแพอิงธาร (พัก 2 -3 ท่าน/ห้อง) ,อาหาร 8 มื้อ ไปรถไฟกลับรถยนต์ นำเที่ยวตามรายการ

หมายเหตุ 1. มื้อดึก รายการพิเศษ ฟองดูหมูหมัก และปลาในเขื่อนเผา

2. ราคาเด็กอายุ 5 – 11 ปี ลดลง 300 บาทต่อท่าน