แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี ธรรมชาติและวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม-สุสานสหประชาชาติ -สะพานข้ามแม่น้ำแคว-ล่องเรือชมแม่น้ำแควน้อย-พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดเที่ยวหมู่บ้านมอญ-ถ้ำพระ-ผาเอน-ขี่ช้าง -ล่องแพ-นั่งรถไฟสายมรณะ


อัตราค่าบริการ
( สำรองบริการขั้นต่ำ 2 ท่าน )
ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,500 บาท
เด็ก อายุ 3 -12 ปี ท่านละ 5,720 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 1,400 บาท อัตรานี้รวม – ที่พัก 2 คืน ณ เรือนแพจังเกิลราฟท์ และ ริเวอร์ แคว รีโซเทล ตามลำดับ – มื้ออาหารตามที่ระบุ – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ – กิจกรรม ต่างๆตามที่ระบุ – มัคคุเทศก์ ภาษา ไทย / อังกฤษ – บริการรับ – ส่ง จากที่พักในกรุงเทพ

หมายเหตุ

– โปรแกรมดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพตามภูมิอากาศ เวลา และ สถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทฯ

– ให้บริการอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และขนาดของรถบริการขึ้นอยู่กับจำนวนแขก