แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี ทางรถไฟสายมรณะ 1 วัน

แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี ริเวอร์แคว รีโซเทล 1 วัน +

รหัส RS100

กำหนดการ ทุกวัน 

1 มิถุนายน 2558 –

31 ตุลาคม 2559

รายละเอียด

06.00-06.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ 10.00 น. แวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสหประชาชาติ ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว… ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนั่งเรือหางยาวชมลำน้ำแควใหญ่ 12.00 น13.00 น. ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายมรณะ ผ่านช่วงโค้งมรณะ เลียบแม่น้ำแควน้อย 14.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ 18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ผู้ใหญ่ และ เด็ก 1,600 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม – รถรับ -ส่ง กรุงเทพ -กาญจนบุรี – ค่าเข้าชม สถานที่ต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม – อาหาร 1 มื้อ – มัคคุเทศก์ ภาษาไทย / อังกฤษ