แพคเกจทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
เดินทางผู้ใหญ่ 4 – 5 ท่าน ท่านละ 8,500 บาท
เดินทางผู้ใหญ่ 6 ท่าน ท่านละ 7,900 บาท

อัตรานี้รวม

– โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 3-4 ดาว (พักห้องคู่) – ที่พักบนภูชี้ฟ้า พักห้องละ 4 ท่าน – รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับตามโปรแกรม (รวมน้ำมัน) – อาหารเที่ยง 4 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ (อาหารเช้ารวมที่พัก) – ค่าธรรมเนียมการเข้าชมตลอดรายการ (พระตำหนักดอยตุง,หอแห่งแรงบรรดาลใจ, สวนแม่ฟ้าหลวง, พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น และกระเหรี่ยงคอยาว) – ค่านั่งเรือและช้าง – ค่าบัตรผ่านแดน (กรณีข้ามไปฝั่งพม่า)

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่า Trip พนักงานขับรถ – ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ