แพคเกจทัวร์อเมริกาตะวันออก 8 วัน 6 คืน เข้าออกนิวยอร์ก (CX)

อัตราค่าบริการ                                                                                          

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

คาเธ่ย์ แปซิฟิค:  64,990 บาท

 14,000 บาท

ตั๋วเวลาเข้าและออก ตารางเวลาปกติสำหรับรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ 9.00 – 21.00 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว จะคิดอัตราพิเศษ คือ US$20 ต่อท่าน ถ้าผู้โดยสารใช้เวลามากกว่า 2ชั่วโมงหลังจากเครื่อง ลงจอด ท่านจะต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยตัวท่านเองหรือจ่ายเงินในอัตราค่าบริการพิเศษ

ราคานี้รวม

-โรงแรมที่พัก 6 คืน -ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy โดยสายการบิน Cathay Pacific -ราคาต่อห้องสำหรับห้อง2ท่าน, 3ท่าน, 4ท่าน รวมภาษีแล้ว เด็กต่ำกว่า 7ขวบต้องใช้ห้อง ร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เช่นนั้นต้องจ่ายเป็นพักเดี่ยว -รถทัวร์หรูพร้อมแอร์อย่างดี -ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

ราคานี้ไม่รวม

-ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ -ค่าเข้าสถานที่ต่างๆนอกเหนือจากในโปรแกรม -ทิปไกด์และคนขับรถ (ประมาณ US$6 ต่อคนต่อวัน) -ทัวร์หยุดช่วงคริสมาสต์ตั้งแต่ 12/25/11 – 1/1/12

หมายเหตุ

-จากข้อบังคับเกี่ยวกับอัคคีไฟ ห้องนอนไม่สามารถมีเตียงเกิน 2 เตียงได้ สำหรับห้อง 3 คน และห้อง 4 คนจะเป็นเตียงทวินเท่านั้น -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ ของท่านเป็นหลัก รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง