แพคเกจทัวร์อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – จำปาสัก 1 วัน

อัตราค่าบริการ

จำนวน

3 – 5 ท่าน

  6 – 8 ท่าน

   9 – 15 ท่าน

  16 – 40 ท่าน

ราคาไม่รวมรถ

1,500

1,400

1,300

1,200

อัตรานี้รวม -ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย) ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่าเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก -ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ตามเงื่อนไข กรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่ายานพาหนะ ในประเทศลาว  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 1 วัน วันละ 15,000.-  บาท (รวมน้ำมัน)  -ค่ายานพาหนะ ในประเทศลาว  ค่ารถตู้ 1 วัน  วันละ 2,500.-  บาท (ไม่รวมน้ำมัน) -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม , นิมิบาร์ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ ***ถ้านำรถเข้าลาวเอง ทางบริษัทจะดำเนินการอำนวยความสะดวกผ่านด่าน แต่รถต้องไม่ติดไฟแนนซ์***

เอกสารสำหรับการเดินทาง  

สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย / เด็ก สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา, รูปถ่าย อย่างละ 2 ชุด ***ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน*** เอกสารสำหรับรถเข้า สปป.ลาว  (สำเนาเอกสารอย่างละ 2 ชุด) -หนังสือรับรองประกอบการบริษัท -สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนเจ้าของรถ และคนขับ -รูปถ่ายคนขับ 2 ใบ -สำเนาทะเบียนรถและหน้าเสียภาษีรถ -ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ขับรถเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจรับรองคนขับ พร้อมติดตราอากร ***ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (รถที่เข้า สปป.ลาว ควรจะไม่ติดไฟแนนซ์)***

หมายเหตุ

-โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ ปีใหม่ , วันคริสมาตร์,วันหยุดพิเศษอื่นๆ

-กรณีมีบริการพิเศษอื่นๆ อาทิ การดูงาน, การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ กรุณาแจ้งและเช็คราคาอีกครั้ง