แพคเกจทัวร์อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – จำปาสัก 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการ

โรงแรม

2

3-5

6-7

8-9

10-14

15-19

20-29

30-45

-โรงแรมเอราวัณ
-โรงแรมจำปาสักแกรนด์

4,900

4,900

4,500

4,200

4,100

3,100

3,000

2,900

-จำปาสัก พาเลส
-โรงแรม ปากเซ

4,700

4,700

4,100

3,900

3,700

2,800

2,700

2,600

อัตรานี้รวม -ค่าห้องพักโรงแรมจำนวน 1 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) -ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย) ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่าเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก -ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้ -ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายการ ท่านละ 600 บาท – ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม  ค่าเครื่องดื่ม น้ำอัดลม    นิมิบาร์ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % -ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ รายละเอียดค่ารถ  (รับ – ส่งเริ่มที่ อุบลราชธานี) – รับ-ส่ง อุบลราชธานี (สถานีรถไฟ หรือ สนามบิน) รถตู้หลังคาสูงรุ่นใหม่  คันละ 2,000 วัน  / คัน  (ไม่รวมน้ำมัน ประมาณ  3,500  บาท)  รถบัส 2 ชั้น คันละ 28,000 บาท (รวมทุกอย่าง)  ***ถ้านำรถเข้าลาวเอง ทางบริษัทดำเนินการอำนวยความสะดวกผ่านด่าน แต่รถต้องไม่ติดไฟแนนซ์***

เอกสารสำหรับการเดินทาง  

-สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย / เด็ก สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา, รูปถ่าย อย่างละ 2 ชุด ***ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน*** เอกสารสำหรับรถเข้า สปป.ลาว (สำเนาเอกสารอย่างละ 2 ชุด) -หนังสือรับรองประกอบการบริษัท , สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนเจ้าของรถ และคนขับ , รูปถ่ายคนขับ 2 ใบ -สำเนาทะเบียนรถและหน้าเสียภาษีรถ -ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ขับรถเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจรับรองคนขับ พร้อมติดตราอากร ***ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (รถที่เข้า สปป.ลาว ควรจะไม่ติดไฟแนนซ์)***  

หมายเหตุ

-โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ ปีใหม่ , วันคริสมาตร์ , วันหยุดพิเศษอื่นๆ

-กรณีมีบริการพิเศษอื่นๆ อาทิ การดูงาน , การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ กรุณแจ้งและเช็คราคาอีกครั้ง