แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย – เดนพาซาร์ – บาหลี (กิจกรรมผจญภัยล่องแก่ง) 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน (เงินบาท)

Hotel in Bali

Class

Type Room

1 Pax
(SGL Room)

2 – 4 Pax
(TWN Sharing)

5 – 8 Pax
(TWN Sharing)

+SGL-Sup

Palm Beach Hotel

3 Star

Superior

13,500

8,900

8,500

2100

Deluxe

14,900

9,500

9,000

2,800

Kuta Beach Club

Deluxe

15,500

9,900

9,500

3,100

Supe.Suite

19,500

11,900

11,500

5,300

Execu. Suite

19,500

11,900

11,500

5,300

Adhi Jaya Hotel

Superior

14,900

9,500

9,000

2,800

Deluxe

15,500

9,900

9,500

3,300

Family Suite

23,900

14,500

13,900

7,500

Risata Bali Resort

4 Star

Superior

15,500

9,900

9,500

3,100

Deluxe

15,900

10,500

9,900

3,500

Best Western Resort

Standard

14,500

9,500

8,900

2,600

Superior

14,900

9,900

9,500

2,800

Deluxe

15,900

9,900

9,500

3,100

Junior Suite

17,500

10,900

10,500

4,200

Bali Rani Hotel

ROH

15,500

9,900

9,500

3,300

The Rani Hotel

Deluxe

15,500

9,900

9,500

3,300

Harris River View

Harris Room

14,500

9,500

8,900

2,700

Residence 1 Bed

15,500

10,900

9,500

3,300

Residence 2 Bed

19,500

11,900

11,500

5,200

Rama Beach Resort

Deluxe

16,500

10,500

9,900

3,500

Deluxe Cottage

17,500

10,900

10,500

4,200

Garden Villa

20,500

12,500

11,900

5,600

Pool Villa

23,500

13,900

13,500

7,000

Family Villa
No Extra Bed

25,500

14,900

14,500

8,200

Suite Pool Villa

25,500

14,900

14,500

8,200

Aston Kuta & Residence

Superior

16,500

10,500

9,900

3,800

Deluxe

16,500

10,500

9,900

3,800

Family (DBL)

18,900

11,500

11,500

4,900

Premier Suite

20,900

12,500

12,500

5,900

Bali Dynasty Resort

Deluxe

16,900

10,900

10,500

4,000

Deluxe Pool View

17,900

11,500

10,900

4,500

Family Garden View

25,900

15,500

14,900

8,500

Family Studio Room

27,500

15,900

15,500

9,200

Family Pool View

29,500

16,900

16,500

10,100

Executive Suite

29,900

17,500

16,900

10,500

Kuta Paradiso Hotel

5 Star

Deluxe

16,900

10,900

10,500

4,000

Asian Only except Japan

Deluxe Pool View

17,900

11,500

10,900

4,500

And South Korea

Super Deluxe

18,900

11,900

11,500

4,900

Super Deluxe Pool

19,900

12,500

11,900

5,400

Discovery Kartika Plaza

Superior

18,900

11,900

11,500

4,900

Asian and Middle East Market

Ocean Facing

20,900

12,500

15,500

5,900

Private Garden room

22,900

13,900

13,500

6,900

Private Garden Pool

24,500

14,500

14,000

7,800

Ocean Front Room

33,900

18,900

18,500

12,400

Hard Rock Hotel

Superior

18,900

11,900

11,500

4,900

Deluxe

19,900

12,500

11,900

5,400

The Patra Bali 

Resort Category :

Deluxe

17,900

11,000

10,900

4,500

Deluxe Suite

22,500

13,500

12,900

6,700

Embassy Suite I

25,500

14,900

14,500

8,200

Embassy Suite II

28,500

16,500

15,900

9,600

Villas Category :

Studio Suite

28,900

16,900

16,500

10,000

Executive Suite

45,500

24,900

24,500

18,200

Garden Villa

43,500

23,900

23,500

17,300

Honeymoon Villa

48,500

26,500

26,000

19,800

Crown Villa

62,500

33,500

32,900

26,800

อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องคู่) -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ  (มัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ) -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ -บริการน้ำดื่มบริสุทธิ์ ตลอดรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ -ค่าภาษีสนามบิน ระหว่างประเทศ (17 USD ต่อท่าน)  -ค่าเข้าเที่ยวชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ -ค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อท่าน -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ -ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % -ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

ข้อตกลงเงื่อนไข, การชำระเงินและการยกเลิก

– กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 3 คืน ในช่วง low season. – กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 4 คืน ในช่วง Peak season ช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม – 7 มกราคม 2554    บางโรงแรมระดับ 5 ดาว กำหนดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 คืน – ไม่สามารถ Check-Out ในวันที่ 31 ธันวาคม  และ กำหนดใช้ Gala Dinner คืนวันที่ 31 ธันวาคม – ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าห้องประชุมที่โรงแรมได้ – ระบุรายรายละเอียดการจอง วันที่, โรงแรม แบบที่พัก, รายละเอียดเที่ยวบิน ชื่อและรายละเอียดหนังสือเดินทาง – ในกรณีช่วง High season – Peak Season ในการยกเลิกไม่สามารถคืนเงินหรือมัดจำได้ – สามารถยืนยันการจองได้หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินหรือมัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับคนไทย) -หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่างเกินกว่า 2 หน้า และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง -ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า

หมายเหตุ :

-สำหรับราคาเด็กอายุ 2 – 10 ปี ลด 40% จากราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) -โปรดแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน   -โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ คริสมาสต์ , ปีใหม่