แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย – เดนพาซาร์ – บาหลี – ปุราทานาห์ลอต 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องคู่) -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ  (มัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ) -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ -ค่าภาษีสนามบิน ระหว่างประเทศ (17 USD ต่อท่าน)  -ค่าเข้าเที่ยวชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ -ค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อท่าน -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ -ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

ข้อตกลงเงื่อนไข, การชำระเงินและการยกเลิก

– กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 3 คืน ในช่วง low season. – กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 4 คืน ในช่วง Peak season ช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม – 7 มกราคม 2554    บางโรงแรมระดับ 5 ดาว กำหนดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 คืน – ไม่สามารถ Check-Out ในวันที่ 31 ธันวาคม  และ กำหนดใช้ Gala Dinner คืนวันที่ 31 ธันวาคม – ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าห้องประชุมที่โรงแรมได้ – ระบุรายรายละเอียดการจอง วันที่, โรงแรม แบบที่พัก, รายละเอียดเที่ยวบิน ชื่อและรายละเอียดหนังสือเดินทาง – ในกรณีช่วง High season – Peak Season ในการยกเลิกไม่สามารถคืนเงินหรือมัดจำได้ – สามารถยืนยันการจองได้หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินหรือมัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับคนไทย) -หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่างเกินกว่า 2 หน้า และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง -ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า

หมายเหตุ :

-สำหรับราคาเด็กอายุ 2 – 10 ปี ลด 40% จากราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) -โปรดแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  

-โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ คริสมาสต์ , ปีใหม่