แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย – กิจกรรมกีฬาทางน้ำ 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน (เงินบาท)

Hotel in Bali

Class

Type Room

1 Pax
(SGL Room)

2 – 4 Pax
(TWN Sharing)

5 – 8 Pax
(TWN Sharing)

+SGL-Sup

Palm Beach Hotel

3 Star

Superior

11,900

7,900

7,500

2,100

Deluxe

13,900

8,900

8,500

3,100

Kuta Beach Club

Deluxe

13,900

8,900

8,500

3,100

Supe.Suite

18,500

10,900

10,500

5,300

Execu. Suite

18,500

10,900

10,500

5,300

Adhi Jaya Hotel

Superior

13,500

8,900

8,500

2,800

Deluxe

14,500

9,500

8,900

3,300

Family Suite

22,900

13,500

12,900

7,500

Risata Bali Resort

4 Star

Superior

13,900

8,900

8,500

3,100

Deluxe

14,500

9,500

8,900

3,300

Best Western Resort

Standard

12,900

8,500

7,900

2,600

Superior

13,900

8,900

8,500

3,100

Deluxe

14,500

9,500

8,900

3,600

Junior Suite

16,500

9,900

9,500

4,200

Bali Rani Hotel

ROH

14,500

9,500

8,900

3,300

The Rani Hotel

Deluxe

14,500

9,500

8,900

3,300

Harris River View

Harris Room

13,500

8,500

8,000

2,700

Residence 1 Bed

14,500

9,500

8,900

3,300

Residence 2 Bed

18,000

10,900

10,500

5,200

Rama Beach Resort

Deluxe

14,900

9,500

8,900

3,500

Deluxe Cottage

16,500

9,900

9,500

4,200

Garden Villa

18,900

11,500

10,900

5,600

Pool Villa

21,900

12,900

12,500

7,000

Family Villa
No Extra Bed

24,000

13,900

13,500

8,200

Suite Pool Villa

24,000

13,900

13,500

8,200

Aston Kuta & Residence

Superior

14,900

9,500

8,900

3,500

Deluxe

15,500

9,500

9,000

3,800

Family (DBL)

17,500

10,900

10,500

4,900

Premier Suite

19,500

11,900

11,500

5,900

Bali Dynasty Resort

Deluxe

15,900

9,900

9,500

4,000

Deluxe Pool View

16,900

10,500

9,900

4,500

Family Garden View

24,900

14,500

13,900

8,500

Family Studio Room

26,500

14,900

14,500

9,200

Family Pool View

27,900

15,900

14,500

10,100

Executive Suite

28,500

16,500

15,900

10,400

Kuta Paradiso Hotel

5 Star

Deluxe

15,900

9,900

9,500

4,000

Asian Only except Japan

Deluxe Pool View

16,900

10,500

9,900

4,500

And South Korea

Super Deluxe

17,500

10,900

10,500

4,900

Super Deluxe Pool

18,500

11,500

10,900

5,400

Discovery Kartika Plaza

Superior

17,500

10,900

10,500

4,900

Asian and Middle East Market

Ocean Facing

19,500

11,900

11,500

5,900

Private Garden room

21,500

12,900

12,500

6,900

Private Garden Pool

23,500

13,500

13,500

7,800

Ocean Front Room

32,500

18,500

17,900

12,400

Hard Rock Hotel

Superior

17,500

10,900

10,500

4,900

Deluxe

18,500

11,500

10,900

5,400

The Patra Bali 

Resort Category :

Deluxe

16,900

10,500

9,900

4,500

Deluxe Suite

21,500

12,500

11,900

6,700

Embassy Suite I

24,000

13,900

13,500

8,200

Embassy Suite II

26,900

15,500

14,900

9,600

Villas Category :

Studio Suite

27,500

15,900

15,500

9,800

Executive Suite

44,000

23,900

23,500

18,200

Garden Villa

42,500

22,900

22,500

17,300

Honeymoon Villa

47,500

25,900

25,500

19,800

Crown Villa

61,500

32,900

32,500

26,800

อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องคู่) -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตามรายการ  (มัคคุเทศก์บรรยายภาษาอังกฤษ) -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ตามรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ -ค่าภาษีสนามบิน ระหว่างประเทศ (17 USD ต่อท่าน)  -ค่าเข้าเที่ยวชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ -ค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อท่าน -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ -ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % -ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

ข้อตกลงเงื่อนไข, การชำระเงินและการยกเลิก

– กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 3 คืน ในช่วง low season. – กำหนดพักขั้นต่ำอย่างน้อย 4 คืน ในช่วง Peak season ช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม – 7 มกราคม 2554    บางโรงแรมระดับ 5 ดาว กำหนดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 คืน – ไม่สามารถ Check-Out ในวันที่ 31 ธันวาคม  และ กำหนดใช้ Gala Dinner คืนวันที่ 31 ธันวาคม – ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าห้องประชุมที่โรงแรมได้ – ระบุรายรายละเอียดการจอง วันที่, โรงแรม แบบที่พัก, รายละเอียดเที่ยวบิน ชื่อและรายละเอียดหนังสือเดินทาง – ในกรณีช่วง High season – Peak Season ในการยกเลิกไม่สามารถคืนเงินหรือมัดจำได้ – สามารถยืนยันการจองได้หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินหรือมัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับคนไทย) -หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่างเกินกว่า 2 หน้า และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง -ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า

หมายเหตุ :

-สำหรับราคาเด็กอายุ 2 – 10 ปี ลด 40% จากราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) -โปรดแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  

-โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาล สำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ คริสมาสต์ , ปีใหม่