แพคเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาว (QV) เดินทางได้ทุกวัน

อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)                                    ท่านละ              18,900.-        บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน            ท่านละ              18,900.-          บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)       ท่านละ     17,900.-     บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)   ท่านละ     16,900.-     บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                   ท่านละ        4,500.-  บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน การบินลาว  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ -ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) -ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ -ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย  ตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุ  ( วงเงิน  200,000  บาท )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตร -ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์ -ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม ) -ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย  ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ หมายเหตุ – กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ – คณะ 15 ท่านขึ้นไป  มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย – นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดำเนินการทำวีซ่า แต่ยังคงใช้ – หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม

–  สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทำวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน