แพคเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทางได้ทุกวัน

หมายเหตุ    โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรเตรียมไป  สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

อัตราค่าบริการ

2 – 3 ท่าน

4 – 5 ท่าน

6 – 9 ท่าน

10 – 14 ท่าน

ไปเช้า – กลับเช้า

9,700

8,800

7,900

6,900

ไปเย็น – กลับเย็น

9,700

8,800

7,900

6,900

ไปเช้า – กลับเย็น

10,200

9,200

8,200

7,200

อัตราค่าบริการไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับเวลาบินของท่าน

พิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป :  เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง , กุ้งแม่น้ำ พิเศษสำหรับทุกท่านที่เดินทางท่องเที่ยวพม่า : ถุงย่าม Shan Bag 

กรณีต้องการท่องเที่ยวสิเรียม  เพิ่มท่านละ 500 บาท

อัตรานี้รวม

  1. ค่าที่พัก  ห้องห้องละ 2 – 3 ท่าน
  2. ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
  3. ค่าอาหารตามรายการ
  4. ไกด์ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
  5. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม        

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
  2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า  
  3. ค่าภาษีสนามบินย่างกุ้ง 10 USD/pax
  4. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
  5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นขาวเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ ) การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ

กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  1,000 บาท