แพคเกจทัวร์ซานฟรานซิสโก – โยเซมิติ – ลอสแองเจลลิส – ดิสนีย์แลนด์ – ซีเวิลด์ ซาน ดิเอโก้ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ลาสเวกัส 10 วัน (CX)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

 CX :  61,990 บาท

 11,000 บาท

Flight : Cathay Pacific (CX) CX 708 BKKHKG           0925            1310 CX 870 HKGSFO           1405             1100              CX 881 LAXHKG            0105            0740+1 CX 713 HKGBKK           0910+1         1105+1 ตั๋วเวลาเข้า ตารางเวลาปกติสำหรับรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ 9.00 – 21.00 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะต้อง ใช้ Private Pick Up  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนี้ 1. อัตราท่านที่ 1-2 คือ US$140 2. ท่านที่ 3-4 คือ US$20 ต่อท่าน หรือหากผู้โดยสารใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องลงจอด ท่านจะต้องเดินทางไปโรงแรม ด้วยตัวท่านเองหรือจ่ายเงินในอัตราค่าบริการพิเศษ

ตั๋วขาออก

ตั๋วขาออกจะต้องจองตั๋วออกจาก  Los Angeles หลัง 22.00 น. สนามบิน

LosAngeles International Airport (LAX)

ราคานี้รวม

-โรงแรมที่พัก 7 คืน -ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy โดยสายการบิน Cathay Pacific -ราคาต่อห้อง สำหรับห้อง 2 ท่าน, 3 ท่าน, 4 ท่าน รวมภาษีแล้ว เด็กต่ำกว่า 7 ขวบ ต้องใช้ห้องร่วมกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เช่นนั้นต้องจ่ายเป็นพักเดี่ยว -รถทัวร์หรูพร้อมแอร์อย่างดี -ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ -แพ็คเกจแกรนด์แคนย่อน พร้อมอาหาร 1 มื้อ ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และดิสนีย์แลนด์หรือ ซีเวิลด์ ราคานี้ไม่รวม -ค่าภาษีสนามบิน, ประกันการเดินทาง และค่าน้ำมันสายการบินระหว่างประเทศ โดยสายการบิน Cathay Pacific -ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ -ค่าเข้าสถานที่ต่างๆที่ระบุ -ทิปไกด์และคนขับรถ (ประมาณ US$7 ต่อคนต่อวัน) -ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปมอนเทอร์เร่ เบย์ 17 ไมล์ ไดรฟ์ แทนอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ในช่วงฤดูหนาว (12/12/55 – 2/27/56) หมายเหตุ -จากข้อบังคับเกี่ยวกับอัคคีไฟ ห้องนอนไม่สามารถมีเตียงเกิน 2เตียงได้ สำหรับห้อง 3 คน และห้อง 4 คน จะเป็นเตียงทวินเท่านั้น -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,

ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง