แพคเกจทัวร์กาญจนบุรี ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำละว้า3 วัน

แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี ริเวอร์แคว รีโซเทล 3 วัน +

รหัส RS202

กำหนดการ ทุกวัน 

1 มิถุนายน 2558 –

31 ตุลาคม 2559

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง
06.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ 09.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้นแวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสหประชาชาติ ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว… ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่ถูกสร้างโดยเชลยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 12.00 น. นำท่านลงเรือท่าเรือปากแซง ล่องชมลำน้ำแควน้อยสู่ที่พัก สัมผัสบรรยากาศของ
ธรรมชาติแมกไม้เขียวชอุ่มตลอดสองฝั่งมาน้ำแควน้อย ถึงที่พัก บริการอาหารกลางวัน ณ ริเวอร์แคว รีโซเทล จากนั้นเชิญท่านตามอัธยาศัย 14.45 น. ลงเรือล่องแควน้อยชมธรรมชาติ และเที่ยววัดมอญ หมู่บ้านชาวมอญ 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำเลิศรส จากนั้นนำชมศิลปะการแสดงรำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แล้วพักผ่อนในยามราตรี

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 น. รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น 08.00 น. นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ น้ำตกไทรโยคใหญ่12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ริเวอร์แควรีโซเทล13.00 น. นำท่านเที่ยวชม ถ้ำละว้า19.00 น. รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง

07.00 น. รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น 11.00 น. นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ ช่องเขาขาด (Hell Fire Pass) ช่องเขาที่ขุดโดยเชลยศึกด้วยมือเปล่า เพื่อทำทางรถไฟ 11.40 น13.00 น. ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายมรณะ ผ่านช่วงโค้งมรณะ เลียบแม่น้ำแควน้อย ที่สวยงามที่สุดในจำนวนวิวทิวทัศน์ทางรถไฟในประเทศไทยทั้งหมด 14.30 น . เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

1 กันยายน 2558 – 31 ตุลาคม 2558
1 มิถุนายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559
ผู้ใหญ่ 7,800 บาท/ท่าน
เด็ก อายุ 3-12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 5,800 บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
1 พฤศจิกายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559
ผู้ใหญ่ 8,000 บาท/ท่าน
เด็ก อายุ 3-12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 6,000 บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม

– ที่พัก 2 คืน ณ ริเวอร์ แคว รีโซเทล – มื้ออาหารตามที่ระบุ – ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ – กิจกรรม ต่างๆตามที่ระบุ – มัคคุเทศก์ ภาษา ไทย / อังกฤษ – บริการรับ – ส่ง จากที่พักในกรุงเทพ

หมายเหตุ – โปรแกรมดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพตามภูมิอากาศ เวลาและ สถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้เดินทาง – ให้บริการอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และขนาดของรถบริการขึ้นอยู่กับจำนวนแขก

– พักและรับประทานอาหาร ที่ ริเวอร์แคว รีโซเทลแก่งละว้า