แบกเป้… ตลุยแดนภารตะ… อินเดีย ไปเมืองแขก กินแบบแขก อยู่แบบกึ่งไทยกึ่งแขก แบกเป้

ราคา :

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 28,900 บาท (สำหรับจำนวนตั้งแต่ 15 ท่าน )
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 30,600 บาท (สำหรับจำนวนตั้งแต่ 10 – 14 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – นิวเดลลี – กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสารการบิน INDIAN AIRLINE 2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 4. ค่าพาหนะและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) แต่ละเมือง และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย THB 1,700 (สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 8. ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์, คนขับ ประมาณวันละ 100 รูปี / ท่าน / วัน 2. ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต 3. ความเสียหายเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าทิป, ฯลฯ 6. ค่าอาหารนอกเหนือในรายการที่บริษัทจัดให้

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่า

1. หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาบัตรประชาชน