แชงกรีล่า…เส้นขอบฟ้าที่เลือนหาย ลี่เจียง – จงเตี้ยน- เขตอนุรักษ์ย่าติง 8 วัน

อัตราค่าบริการ  

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,000 บาท

อัตรานี้รวม -ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน MU  กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพ และเที่ยวบินภายใน คุนหมิง-ลี่เจียง จงเตี้ยน-คุนหมิง -ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน -ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการ   ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต -ค่าที่พักโรงแรมตามรายการที่ระบุ (พักห้องคู่) -ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุ -ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ -หัวหน้าทัวร์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง -ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ เป็นต้น -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ